Інструкція для студентів


Інструкція для студентів/Instruction for Students

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Загальні положення

INSTRUCTION FOR STUDENTS

General issues

1.     Студент знайомиться з матеріалами, які розміщені в електронній системі Moodle (розклад занять, таблицю пререквізитів, списки студентів по групах, зразок заяви та ІНСТРУКЦІЯ). 1. The student read all materials in the electronic system Moodle (class schedule, table of prerequisites, lists of students per groups, sample of application and instruction).
2.     Студент, визначившись з переліком предметів, які  необхідно прослухати в цьому семестрі (5-7 предметів) згідно  з розкладом, заповнює заяву (тільки в друкованому вигляді), вказавши ОБОВ’ЯЗКОВО предмет, групу, викладача. 2. The student need to decide which subjects to take this semester (5-7 subjects) according to the schedule, fills out an application (only in printed form), indicating subject, group and instructor.
3.     Ті студенти, які не здали пререквізити, не допускаються до наступного предмету! 3. Those students who did not pass the prerequisites are not allowed to take next subject!
4.     На предмети, для яких додано списки груп ( 1 та 2 курс), студент записується лише в ту групу, в яку його внесено  (списки розміщені в системі). 4. The student (I and II year students) is register only in the group to which he is assigned (the lists are placed in the system).
5.     Незалежно від того, коли починається предмет  в цьому семестрі, студент вносить до своєї заяви всі необхідні предмети, зазначені в розкладі. 5. The student register for all necessary subjects indicated in the schedule independently when the subject begins.
6.     Зверніть увагу, що кількість слухачів на окремі предмети обмежена (1 курс) – всі бажаючі, хто не встигне вчасно зареєструватись, будуть вивчати предмет в іншому семестрі. Визначайтесь швидше! 6. Please note that the number of students for certain subjects is limited (I year students) - anyone who does not have time to register in time will study the subject in another semester. 

7.     Заповнені заяви студент відправляє на електронні пошти співробітників деканату:

Іноземні студенти – Мостова Марина Юріївна:  maryna.mostova@wiuu.edu.ua

І курс – Кінаш Анастасія Володимирівна: kinash@wiuu.edu.ua

ІІ курс – Процун Наталія Михайлівна: admin-distance@wiuu.edu.ua

ІІІ – ІV курси Вієру Лілія Миколаївна: uacu.dean@gmail.com

Магістри – Процун Наталія Михайлівна: admin-distance@wiuu.edu.ua

7. The student sends the completed applications to the dean's office emails: 

Foreign students – Ms. Maryna Mostova: maryna.mostova@wiuu.edu.ua

I year students – Ms. Anastasiia Kinash: kinash@wiuu.edu.ua

II year students – Ms. Natalia Protsun: admin-distance@wiuu.edu.ua

III - IV year students – Ms. Lilia Vieru: uacu.dean@gmail.com

Master students – Ms. Natalia Protsun: admin-distance@wiuu.edu.ua

8.     Після узгодження зі співробітниками деканату своїх заяв, студент роздруковує і підписує заяву, сканує або фотографує її і відправляє знову в деканат. 8. After coordination with the Dean's office the student need to print and sign the application, than scan or make the photo of it and send it back to the dean's emails (see point 7).
9.     Заяви студентів 2-3 курсів без семестрової оплати за навчання розглядатися не будуть! 9. Applications of II – III year students without tuition fee will not be considered!
10.   Студенти 1 та 4 курсів  можуть здійснювати оплату до 20 лютого 2019 року. 10. Students of I and IV year courses can pay until February 20, 2019.

Повернутись назад

Сome back

Інформація для І курсу Information for I year students
1.  Для студентів І курсу поділ на дві групи ( для предмету «Основи менеджменту») обов’язковий до виконання. Цей поділ буде зберігатися протягом всього терміну навчання. Перерозподіл на предмети (Англ. мова ІІ, Ділова англ. мова ІІ, Інформатика і КТ ІІ) зберігається тільки на період 2 семестру. 1. For the subject “Principles of Management” the division into two groups is mandatory. This section into two groups will be during the whole period of study. Redistribution to the subjects (English Composition II, Business English II, Computer Science II) is maintained only for a period of II semester.
2.Студенти, які не склали в 1 семестрі предмети: Англ. мова І, Ділова англ. мова І, Інформатика і КТ І до вивчення предметів: Англ. мова ІІ, Ділова англ. мова ІІ, Інформатика І КТ ІІ – не допускаються. Тому з 6 груп, які були в 1 семестрі, створені 4 групи. 2. Students who did not pass such subjects in I semester as English Composition I, Business English I, Computer Science I are not allowed to study in II semester: English Composition II, Business English II, Computer Science II. Therefore, out of 6 groups that were in I semester, we opened only 4 groups in II semester.
3. Іноземні студенти узгоджують свої заяви ТІЛЬКИ – Мостова Марина Юріївна maryna.mostova@wiuu.edu.ua 3. Foreign students coordinate their applications ONLY with Ms. Maryna Mostova - maryna.mostova@wiuu.edu.ua.
4. Студенти І курсу узгоджують заяви ТІЛЬКИ – Кінаш Анастасія Володимирівна – kinash@wiuu.edu.ua; 4. I year students coordinate their applications ONLY with Ms. Anastasiia Kinash - kinash@wiuu.edu.ua.
5. Предмет «Основи менеджменту» беруть всі студенти І курсу відповідно  до визначених груп. 5. The subject of “Principles of Management” is accepted for all I year students in accordance with certain groups.
6. Один з предметів «Американська культура» або«Зелена економіка» (на вибір) студенти записуються самостійно. 6. Students register independently for one of these subjects - American Culture or Green Economy (optional).
7. Студенти, які не склали Математику, Англ.мова І, Ділова англ. мова І, Інформатика і КТ І, мають можливість  взяти предмет повторно (початок занять -1 березня 2019 року). 7. Students who have not passed Mathematics, English Composition I, Business English I, Computer Science I have the opportunity to take this subjects again this semester (the classes start on March 1, 2019).
8.Список предметів, на які діють обмеження на кількість студентів в групах (Математика – 40 осіб, Англ.мова І – 20 осіб, Ділова англ. мова І - 20 осіб, Інформатика і КТ І – 20 осіб., Американська культура 30 осіб, Зелена Економіка - 45 осіб). Ці предмети буде відкрито в системі Мудл для самостійного запису на них студентами. 8. The list of subjects for which there are restrictions on the number of students in groups (Mathematics - 40 students, English Composition I - 20 students, Business English I - 20 students, Computer Science I - 20 students, American culture - 30 students, Green Economy - 45 students). These items will be opened in the Moodle system for registration.

Посилання для самостійного запису на предмети:

Links for self-enrolment on subjects:

9.Предмети «Основи підприємництва», «Фізичне виховання» продовжуються в ІІ семестрі і вносяться в заяви. 9. Subjects “Entrepreneurship” and “Physical Education” continue in II semester. Please include them in your applications.

Повернутись назад

Сome back

Інформація для ІІ курсу Information for II year students
1. Для студентів  ІІ курсу поділ на групи обов’язковий до виконання. Цей поділ буде зберігатися протягом всього терміну навчання 1. The division into groups is obligatory. This section into groups will be during the whole period of study.
2. Іноземні студенти узгоджують свої заяви  ТІЛЬКИ– Мостова Марина Юріївна maryna.mostova@wiuu.edu.ua 2. Foreign students coordinate their applications ONLY with Ms. Maryna Mostova - maryna.mostova@wiuu.edu.ua.
3. Студенти ІІ курсу узгоджують заяви ТІЛЬКИ  – Процун Наталія Михайлівна  
admin-distance@wiuu.edu.ua
3. II year students coordinate their applications ONLY with Ms. Natalia Protsun -
admin-distance@wiuu.edu.ua.
4. Студенти на предмети Психологія, Маркетинг записуються відповідно до представлених списків груп. 4. Students are registered according to the submitted lists of groups on such subjects as Psychology and Principles of Marketing.
5. На предмети Бухгалтерський облік І, Міжособове спілкування записуються ті студенти, що не слухали ці предмети в І семестрі. 5. Only those students are registered on the subjects Accounting I and Interpersonal Communications who did not take these subjects in the first semester.
6. Зверніть увагу! Предмет Стратегічний менеджмент слухають тільки студенти спеціальності Менеджмент. 6. Attention! Subject Strategic Management is only available for students of the specialty Management.
7. Оплата за навчання вноситься згідно Договору до 15 січня 2019 року. Заяви студентів 2 курсу без семестрової оплати за навчання розглядатися не будуть! 7. Tuition fees are paid in accordance with the Agreement until January 15, 2019. Applications of II year students without tuition fee will not be considered!
Повернутись назад

Сome back

Інформація для студентів 3 - 4 курсу Information for III - IV year students
1. Студенти записуються на предмети відповідно до розкладу занять. 1. Students sign up for subjects in accordance with the schedule.
2. Оплата за навчання вноситься згідно Договору до 15 січня 2019 року.       2. Tuition fees are paid in accordance with the Agreement until January 15, 2019.
3. Іноземні студенти направляють свої заяви ТІЛЬКИ – Мостова Марина Юріївна – maryna.mostova@wiuu.edu.ua     3. Foreign students coordinate their applications ONLY with Ms. Maryna Mostova - maryna.mostova@wiuu.edu.ua.

4.Студенти ІІІ,  ІV курсів направляють свої заяви ТІЛЬКИ - Вієру Лілія Миколаївна uacu.dean@gmail.com

4. Students of III - IV courses send their applications ONLY to Ms. Lilia Vieru - uacu.dean@gmail.com.
5. Заяви студентів 3 курсу без семестрової оплати за навчання розглядатися не будуть!

Студенти 4 курсу оплачують за навчання після звірки з бухгалтерією до 20 лютого 2019 року.

5. Applications of III year students without tuition fee will not be considered!

IV year students pay their tuition after reconciliation with accounting office (room 1-1) until February 20, 2019.

Повернутись назад

Сome back

Інформація для студентів магістратури Information for Master Degree students
1. Студенти записуються на предмети відповідно до розкладу занять. 1. Students sign up for subjects in accordance with the schedule.
2. Студенти 1 курсу магістратури можуть здійснювати оплату до 20 лютого 2019 року, 2 курсу - до 15 січня 2019 року.   2. Tuition fees are paid in accordance with the Agreement until
- February 20, 2019 (first year students);
-  January  15, 2019 (second year Master Degree students).

3. Свої заяви направляєте Процун Наталі Михайлівні admin-distance@wiuu.edu.ua

3. Master degree students coordinate their applications ONLY with Ms. Natalia Protsun -
admin-distance@wiuu.edu.ua.
4. Заяви студентів 2 курсу магістратури без семестрової оплати за навчання розглядатися не будуть!
4. Applications of 2nd year Master Degree students without tuition fee will not be considered!


Last modified: Wednesday, 23 January 2019, 6:03 PM